Tingimused

1.1 E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, sh toodete ("Toode") pakkumistele, tellimustele ja müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe (“E-pood”) omaniku Ivana OÜ, registrikood 16584954,  (“Müüja”), vahel. 

1.2 Müüja võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud. 

 

2. Hinnad 

2.1 E-poe hinnad on toodud eurodes. 

2.2 Hinnad ei sisalda Toote saatmiskulusid. Saatmiskulud kuvatakse E-poes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda. 

2.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib riigiti erineda.

2.4 Müüja võib igal ajal muuta E-poe hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel ja need jõustuvad alates avaldamise hetkest.  

2.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

 

3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused 

3.1 Tellimiseks lisage soovitud tooted ostukorvi. Täitke kõik nõutavad väljad ja valige tellimuse täitmiseks sobivaim tarneviis. Seejärel kuvatakse ekraanil kogumaksumus. Selle eest saab turvaliselt tasuda järgmiste Maksekeskus ASi pakutavate makseviiside kaudu:

Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay, Citadele.

Läti pangamaksed: Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor.

Leedu pangamaksed: Swedbank, SEB ja Luminor, Šiaulių Bankas.

Kaardimaksed: Visa / MasterCard

3.2. Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Müüja pangakontole.

4. Toote kohaletoimetamine 

4.1 Müüja toimetab Toote Kliendini tähitud postiga või pakiautomaadi teenusega. Müüja teavitab Klienti e-posti teel, kui toode on teele pandud.  

4.2 Tooted valmistatakse telllimuse peale. Toote valmistamise aeg on sõltuvalt tootest ja materjali olemasolust üldjuhul 1-3 tööpäeva.

4.3 Kohaletoimetamine võtab Eesti siseselt aega paar tööpäeva, Euroopas 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta Müüjaga ühendust.

4.4 Müüja ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

 

5. Toote tagastamine 

5.1 Peale toote kättesaamist on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toode tagasi saata, teavitades tagastamise soovist Müüja e-posti aadressil info@ivana.ee 

5.2 Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid Müüja ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.  

5.3 Juhul kui Klient saadab Toote tagasi vastavalt punkti 5.1 ja 5.2 tingimustele, siis tagastab Müüja Kliendile toote maksumuse (saatmiskulud jäävad kliendi kanda). Toote maksumus tagastatakse Kliendile mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Klient on edastanud Müüjale tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab Müüjani selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.  

5.4 Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole alates Tootel puuduse avastamisest. Kui Tootel esineb defekte, siis Müüja asendab või parandab Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Müüja vastutab tarbijast Kliendile müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest tarbijast Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest tarbijast Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Müüja ei vastuta selle eest, kui: (i) Toote defekt on tekkinud Kliendi süül või hooletusest (ii) Toote defekt on tekkinud selle mittesihipärasest kasutamisest (iii)Toote defekt on tekkinud kauba loomuliku kulumise tagajärjel. Palume saata pretensoonid e-maili aadressile info@ivana.ee.

5.5 Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Kliendi poolt tellitud Toodet ei ole võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Klienti sellest e-posti teel ja Kliendile tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

 

6. Autoriõigus 

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Müüjale

6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Müüjale.

 

7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse 

7.1 Klient annab Müüjale nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmeid töötleme lepingu täitmiseks, seadustest tulenevate kohustuse täitmiseks, õigustatud huvist lähtuvalt või Kliendi nõusoleku alusel. 

7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – kliendi nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.   

7.3 Kliendil on isikuandmete töötlemisega seoses järgmised õigused:

7.3.1 saada teavet Kliendi osas kogutud isikuandmete kohta;

7.3.2 tutvuta  Kliendi kohta kogutud isikuandmetega;

7.3.3 nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

7.3.4 taotleda isikuandmete kustutamist või piiramist. Isikuandmed saab kustutada, üksnes juhul kui puudub seadusest tulenev alus isikuandmete töötlemisega jätkamiseks;

7.3.5 nõuda isikuandmete ülekandmist. Kliendil on õigus nõuda isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale;

7.3.6 esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta;

7.3.7 võtta tagasi nõusolek, kui isikuandmete töötlemise aluseks oli Kliendi nõusolek;

7.3.8 pöörduda kaebusega Müüja poole e-maili aadressil: info@ivana.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on tema õigusi rikutud.

7.4 Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele: Müüja edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on kooskõlas punktis 7.1 toodud eesmärkide saavutamisega, muu hulgas:

7.4.1 volitatud töötlejatele (kulleriteenus, maksete teostamiseks vastava teenuste osutajatele, arvete koostamine ja väljastamine, võlanõuete loovutamine).

7.4.2. riigiasutustele kui selline kohustus tuleneb Müüjale seadusest või muudest õigusaktidest.

7.4.3  Kliendi avalduse alusel tema poolt nimetatud volitatud isikule või teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õiguse teostamine). 

7.5 Müüja võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Kliendil on igal ajal õigus vastav nõusolek tagasi võtta.

7.6 Müüja tagab, et Kliendi poolt Müüja avaldatud isikuandmed säiliksid konfidentsiaalsena ning rakendab selleks isikuandmete kaitsel asjakohaseid turvameetmeid.  

7.7 Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid perioodil, mis on vajalik lepingu eesmärkide saavutamiseks või seni kaua, kuni seadusega pandud kohustuste täitmine seda ette näeb.

7.8 Kõik isikuandmetega seotud päringud palume saata info@ivana.ee. Päringutele vastame 30 päeva jooksul. Kui vastamine nõuab rohkem aega, siis pikendame vastamise tähtaega kuni kahe kuu võrra. Tähtaja pikendamisest anname teada koheselt kui selline vajadus tekib.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.  

8.2 Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.  

8.3 Lingid, mis viivad E-poest teistele veebilehekülgedele ei ole Müüja kontrolli all ning Müüja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

 

9. Kohaldatav õigus

9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

9.2 Kõik vaidlused Kliendi ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta, on tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Kohtualluvus on Harju Maakohtul.